Jurnal / Journals


Jurnal / Journals

2006

1. Irwan Mohd Subri. Ulasan Buku "Jika Sudah Habis Jodoh". Jurnal Ulum Islamiah. Vol. 5, No. 1. 2006. Penerbit: USIM. ISSN: 1675-5936. ms115-120.

2007

2. Irwan Mohd Subri, Nursilah Ahmad, Abdul Manan Ismail & Azman Ab Rahman. Penggunaan Masalah Dalam Pembelajaran Subjek Usul Fiqh: Satu Kajian Di Universiti Sains Islam Malaysia. Jurnal Syariah (Jilid 15, Bilangan 1). 2007. Penerbit: Akademi Pengajian Islam, UM. ISSN: 0128-6730. ms95-114. (Indexed by MyAIS)

3. Irwan Mohd Subri. Peranan & Konsep Ummah Dalam Politik Islam. Jurnal PEMIKIR (Bil.: 49). 2007. Penerbit: Utusan Karya Sdn. Bhd.

4. Irwan Mohd Subri, Abdul Manan Ismail & Syaryanti Hussin. Kepakaran Perubatan Dalam Proses Mengeluarkan Fatwa Perubatan di Malaysia: Analisa Fatwa Terpilih. Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa (Vol. 1 No. 1). 2007. Penerbit: INFAD, USIM. ISSN: 2232-1047. ms74-95.

2009

5. Irwan Mohd Subri & Arif Fahmi Md Yusof. Pengajaran Undang-Undang Syariah dan Sivil: Satu Pendekatan Dalam Perbahasan Dalalat al-Alfaz Ilmu Usul Fiqh. Malaysian Journal of Syariah and Law (MJSL) (Vol. 1, No. 2009). 2009. Penerbit: FSU, USIM. ISSN: 1985-7454. ms70-81.

6. Khairul Anuar Mohamad, Syed Ahmad Tirmizi Syed Omar & Irwan Mohd Subri. Pengurusan Dan Proses Percetakan al-Quran Di Malaysia: Kajian Di Yayasan Restu, Yayasan Terengganu dan Maktabah al-Mu’arif. Jurnal Macalim al-Quran Wa al-Sunnah. (Vol. 3, No. 3-4, 2007-2008). Penerbit: FPQS, USIM. ISSN: 1823-4356. ms237-266.

2011

7. Irwan Mohd Subri & Mohd Hapiz Mahaiyadin. Faktor Keadaan (al-Ahwal) Dan Aplikasinya Dalam Konteks Fatwa Di Malaysia. Jurnal Fikrah. Vol. 6. 1 Jan 2011. Penerbit: UiTM Press. ISSN: 1511-1113. ms17-35.

2012

8. Irwan Mohd Subri, Mohy al-Din Abu al-Houl, Hasanah Abd Khafidz & Nursilah Ahmad. Al-Ibdac Fi Taclim Dirasat al-Sharicah Fi Mu’assasat al-Taclim al-cAliyy: Tullab Jamicat al-cUlum al-Islamiyyat al-Maliziyyah Namuzajan. Journal of Islamic and Human Advanced Research (JIHAR). Vol 2, No. 3 (2012). Penerbit: Design for Scientific Renaissance Sdn. Bhd. ISSN: 2231-8968. Link Artikel: http://www.sign-ific-ance.co.uk/dsr/index.php/JIHAR/issue/view/52. (Indexed by Google Scholar)

9. Hasanah Abd. Khafidz & Irwan Mohd Subri. Agihan Zakat Ibn Al-Sabil Dalam Realiti Semasa. Jurnal Syariah. Penerbit: Akademi Pengajian Islam, UM. Jilid 20. Bilangan 1. Jan-April 2012. ISSN: 0128-6730. ms31-44. Link Artikel: http://umrefjournal.um.edu.my/public/article-view.php?id=4501 (Indexed by Islamicus / MyAIS / Ebsco Host)

2013


10. Ahmad Raddad & Irwan Mohd Subri. Mawqif al-Sharicah al-Islamiyyah Wa Mucahadah CEDAW Min cAmal al-Mar’ah Kharij al-Manzil. Journal of Islamic and Human Advanced Research (JIHAR). Vol 3, No. 12 (2013). Penerbit: Design for Scientific Renaissance Sdn. Bhd. ISSN: 2231-8968. Link Artikel: http://www.sign-ific-ance.co.uk/dsr/index.php/JIHAR/article/view/830. (Indexed by Google Scholar)

11. Zulkifli Hassan, Irwan Mohd Subri & Lukman Abdul Mutalib. Analisa Kes Melibatkan Anak Tak Sah Taraf Di Mahkamah Syariah. Jurnal Hukum. Jld. 36 Bhg. 2. Mei 2013. Penerbit: Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. ISSN: 0823-092X.

12. Azman Ab Rahman, Irwan Mohd Subri & Siti Martiah Anwar. Pembinaan Model Bersepadu Pembangunan Amil Zakat Fitrah Di Malaysia. Jurnal Muamalat. Bil. 6. 2013. Penerbit: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). ISSN: 1985-6156. Ms25-42.

2014

13. Irwan Mohd Subri, Hasanah Abd Khafidz & Mohd Hapiz Mahaiyadin. Iktikaf Di Surau: Kajian Terhadap Keputusan Jawatankuasa Perundingan Hukum Syara' Wilayah Persekutuan. Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa.  Vol. 3. 2014. Penerbit: INFAD, USIM. ISSN: 2232-1047. ms7-30.

14. Irwan Mohd Subri, Hanan Amran & , Nisar Mohammad Ahmad. Siyasah Shar’iyyah and Its Implementation in Malaysia. Australian Journal of Basic and Applied Sciences. Vol. 8. No. 13. (August 2014). ISSN: 1991-8178. Penerbit: American-Eurasian Network for Scientific Information (AENSI Publisher). ms416-423.
Link Artikel: http://ajbasweb.com/old/ajbas/2014/August/416-423.pdf.

15. Irwan Mohd Subri, Abdul Manan Ismail, Arif Fahmi Md Yusof, Mohd Fauzi Amin & Syed Ahmad Tarmizi Syed Omar. Langkah Pencegahan SARS. Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa. Vol. 4. No. 1. 2014. Penerbit: INFAD, USIM. ISSN: 2232-1047. Ms325-338.

2015

16. Ayat Ziyad Raddad, Azman Ab Rahman, Irwan Mohd Subri & Ahmad Riyad Raddad. Irshad al-Aba’ Ila Istiratijiyyat Wa Qawacid Tarbiat al-Abna’ Fi al-Islam Dirasah Tahliliyyah. Journal of Islamic and Human Advanced Research (JIHAR). Vol 5, No. 3 (2015). Penerbit: Design for Scientific Renaissance Sdn. Bhd. ISSN: 2231-8968. Link Artikel: http://www.sign-ific-ance.co.uk/index.php/jihararabic/issue/view/207. (Indexed by Google Scholar)

17. Ahmad Riyad Raddad, Yasmin Hanani Mohd Safian, Irwan Mohd Subri &, Ayat Ziyad Raddad. Al-Ta’sil al-Qanuniyy Li Niyabat al-Ahwal al-Shakhsiyyah Fi Falistin. Journal of Islamic and Human Advanced Research (JIHAR). Vol 5, No. 5 (2015). Penerbit: Design for Scientific Renaissance Sdn. Bhd. ISSN: 2231-8968. Link Artikel: http://www.sign-ific-ance.co.uk/index.php/jihararabic/issue/view/214. (Indexed by Google Scholar)

18. Irwan Mohd Subri, Zulkifli Hassan & Lukman Abdul Mutalib. Keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Terengganu Tentang Nasab Anak Tak Sah Taraf: Krisis Perundangan?. Al-Qanatir International Journal of Islamic Studies. Vol. 1. No. 1. 2015. Penerbit: Usuli Faqih Research Centre. eISSN: 2289-9944. Ms1-8. (Indexed by Google Scholar, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) and MyJurnal)

19. Abdulmola Mohamed Mohamed Ahmed Khiblil & Irwan Mohd Subri. Bayna Yaday al-Shatibiyy Wa Kitabuhu al-Muwafaqat Fi Usul al-Fiqh. Journal of Buhuth and Shariah Studies. Vol. 37. 2015. ISSN: 2090-9993. Ms69-96.

20. Azman Ab Rahman, Irwan Mohd Subri, Mahazan Abdul Mutalib @ Talib, Nuradli Ridzwan Shah Mohd Dali, Wan Mohd. Fazrul Azdi Wan Razali, Rose Irnawaty Ibrahim & Norlina Ismail. Analisis Pentafsiran Mualaf Menurut Islam Dan Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Di Malaysia. Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa. Vol. 6 (Edisi Khas). 2015. Penerbit: INFAD, USIM. ISSN: 2232-1047. Ms9-38. 

21. Azman Ab Rahman, Irwan Mohd Subri, Nuradli Ridzwan Shah Mohd Dali, Mahazan Abdul Mutalib @ Talib, Wan Mohd Fazrul Azdi Wan Razali, Rose Irnawaty Ibrahim & Norlina Ismail. Skim Bantuan Zakat Asnaf Mualaf: Satu Analisis Kontemporari Di Malaysia. Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa. Vol. 6 (Edisi Khas). 2015. Penerbit: INFAD, USIM. ISSN: 2232-1047. Ms167-192.

22. Azman Ab Rahman, Irwan Mohd Subri, Nuradli Ridzwan Shah Mohd Dali, Mahazan Abdul Mutalib @ Talib, Wan Mohd Fazrul Azdi Wan Razali, Rose Irnawaty Ibrahim & Norlina Ismail. Skim Bantuan Zakat Mualaf: Satu Kajian Kontemporari Di Wilayah Persekutuan. Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa. Vol. 6 (Edisi Khas). 2015. Penerbit: INFAD, USIM. ISSN: 2232-1047. Ms193-208. 

23. Irwan Mohd Subri, Azman Ab Rahman, Mahazan Abdul Mutalib @ Talib, Nuradli Ridzwan Shah Mohd Dali, Wan Mohd Fazrul Azdi Wan Razali, Rose Irnawaty Ibrahim, Siti Nurunnajwa Shamsudin, Nusaibah Anuar Musaddad & Norlina Ismail. Penerimaan Penggunaan Istilah Mualaf Dalam Kalangan Mualaf Di Malaysia. Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa. Vol. 6 (Edisi Khas). 2015. Penerbit: INFAD, USIM. ISSN: 2232-1047. Ms111-134.

24. Azman Ab Rahman, Irwan Mohd Subri, Mahazan Abdul Mutalib @ Talib, Wan Mohd Fazrul Azdi Wan Razali, Nuradli Ridzwan Shah Mohd Dali, Rose Irnawaty Ibrahim & Norlina Ismail. Prosedur Pengislaman Mualaf Di Negeri Sembilan: Kajian Di Persatuan Cina Muslim Malaysia (MACMA). Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa. Vol. 6 (Edisi Khas). 2015. Penerbit: INFAD, USIM. ISSN: 2232-1047. Ms149-166. 

25. Azman Ab Rahman, Irwan Mohd Subri, Mahazan Abdul Mutalib @ Talib, Wan Mohd Fazrul Azdi Wan Razali, Nuradli Ridzwan Shah Mohd Dali, Rose Irnawaty Ibrahim & Norlina Ismail. Persepsi Mualaf Terhadap Pengisian Pengislaman Dan Program Pembangunan Mualaf: Kajian Di Negeri Sembilan. Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa. Vol. 6 (Edisi Khas). 2015. Penerbit: INFAD, USIM. ISSN: 2232-1047. Ms135-148.

26. Wan Mohd Fazrul Azdi Wan Razali, Azman Ab Rahman, Irwan Mohd Subri, Mahazan Abdul Mutalib @ Talib, Nuradli Ridzwan Shah Mohd Dali, Rose Irnawaty Ibrahim & Norlina Ismail. Kepentingan Ilmu Perbandingan Agama Dalam Modul Pengurusan Mualaf Di Negeri Sembilan: Analisis Perspektif Daci Dan Madcu. Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa. Vol. 6 (Edisi Khas). 2015. Penerbit: INFAD, USIM. ISSN: 2232-1047. Ms65-86. 

27. Azman Ab Rahman, Irwan Mohd Subri, Mahazan Abdul Mutalib @ Talib, Wan Mohd Fazrul Azdi Wan Razali, Nuradli Ridzwan Shah Mohd Dali, Rose Irnawaty Ibrahim & Norlina Ismail. Indeks Pengukuran Penentuan Had Tempoh Mualaf Di Malaysia. Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa. Vol. 6 (Edisi Khas). 2015. Penerbit: INFAD, USIM. ISSN: 2232-1047. Ms39-64.

28. Nurdeng Duraseh, Mohd Mahyeddin Mohd Salleh, Shuhaimi Mustafa, Suhaimi Ab Rahman & Irwan Mohd Subri. Penggunaan Tanduk Rusa Velvet dalam Perubatan Isu Fatwa dan Cadangan Penyelesaian. International Journal of Social Policy and Society (IJSPS). Vol. 11. 2015. Penerbit: Institut Sosial Malaysia (ISM). Ms67-82.

29. Muhammad Adib Samsuddin, Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, Mohammad Zaini Yahaya, Ahmad Munawar Ismail, Rozida Mohd Khalid, Wan Kamal Wan Mujani, Hayatullah Laluldin, Irwan Mohd Subri & Syed Azhar Syed Sulaiman. Ke Arah Pematuhan Halal Menerusi Penubuhan Jawatankuasa Pengawasan Syariah di Hospital. International Journal of Social Policy and Society (IJSPS). Vol. 11. 2015. Penerbit: Institut Sosial Malaysia (ISM).

2016

30. Irwan Mohd Subri, Wan Mohd Fazrul Azdi Wan Razali, Walid Mohd Said, Nisar Mohammad Ahmad, Amir Shaharuddin, Mohd Aizuddin Abdul Aziz, Mohd Azhar Ibrahim Residi, Mohd Nur Adzam Rasdi, Syadiyah Abdul Shukor & Bilal Jailani. Isu-Isu Fiqh Di Pusat Pemindahan Mangsa Banjir: Kajian Perintis Di Daerah Temerloh, Pahang. Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa. Vol. 8 (Edisi Khas). 2016. Penerbit: INFAD, USIM. ISSN: 2232-1047 / eISSN: 0127-8886. (Indexed by MyJurnal)

31. Irwan Mohd Subri, Wan Mohd Fazrul Azdi Wan Razali, Walid Mohd Said, Nisar Mohammad Ahmad, Amir Shaharuddin, Mohd Aizuddin Abdul Aziz, Mohd Azhar Ibrahim Residi, Mohd Nur Adzam Rasdi, Syadiyah Abdul Shukor & Bilal Jailani. Isu-Isu Aqidah Di Pusat Pemindahan Mangsa Banjir: Kajian Perintis Di Daerah Temerloh Dan Maran, Pahang. Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa. Vol. 8 (Edisi Khas). 2016. Penerbit: INFAD, USIM. ISSN: 2232-1047 / eISSN: 0127-8886. (Indexed by MyJurnal)

32. Siti Fariza Mohd Fisal, Hasanah Abd Khafidz, Irwan Mohd Subri, Azman Ab Rahman. Aplikasi Kaedah Fiqh Al-Darurah Tuqaddar Biqadariha Dalam Agihan Zakat Untuk Mangsa Banjir. Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa. Vol. 8 (Edisi Khas). 2016. Penerbit: INFAD, USIM. ISSN: 2232-1047 / eISSN: 0127-8886. (Indexed by MyJurnal)

33. Irwan Mohd Subri, Wan Mohd Fazrul Azdi Wan Razali, Walid Mohd Said, Nisar Mohammad Ahmad, Amir Shaharuddin, Mohd Aizuddin Abdul Aziz, Mohd Azhar Ibrahim Residi, Mohd Nur Adzam Rasdi, Syadiyah Abdul Shukor & Bilal Jailani. Kefahaman Fiqh Di Pusat Penempatan Mangsa Banjir: Kajian Perintis Di Daerah Temerloh Dan Maran, Pahang. Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa. Vol. 8 (Edisi Khas). 2016. Penerbit: INFAD, USIM. ISSN: 2232-1047 / eISSN: 0127-8886. (Indexed by MyJurnal)

34. Irwan Mohd Subri, Wan Mohd Fazrul Azdi Wan Razali, Walid Mohd Said, Nisar Mohammad Ahmad, Amir Shaharuddin, Mohd Aizuddin Abdul Aziz, Mohd Azhar Ibrahim Residi, Mohd Nur Adzam Rasdi, Syadiyah Abdul Shukor & Bilal Jailani. Kefahaman Aqidah Di Pusat Pemindahan Mangsa Banjir: Kajian Perintis Di Daerah Temerloh Dan Maran, Pahang. Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa. Vol. 8 (Edisi Khas). 2016. Penerbit: INFAD, USIM. ISSN: 2232-1047 / eISSN: 0127-8886. (Indexed by MyJurnal)

35. Irwan Mohd Subri. Pencegahan Penyakit Melalui Kaedah Pelalian Menurut Perspektif Islam. Jurnal Ulum Islamiyyah. Vol. 17, (Jun) 2016. Penerbit: USIM. ISSN: 1675-5936. eISSN: 2289-4799. Ms57-77. (Indexed by Islamicus and MyCite)

36. Abdullah Shahir Arifin Ahmad Fadzil & Irwan Mohd Subri. Apakah Landskap Politik Malaysia Selamat Untuk Memeterai Al-Taḥāluf Al-Siyāsī?. Al-Qanatir International Journal of Islamic Studies. Vol. 5. No. 1. 2016. Penerbit: Usuli Faqih Research Centre. eISSN: 2289-9944. Ms16-25. (Indexed by Google Scholar, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) and MyJurnal)

2017


37. Irwan Mohd Subri, Ahmad Wifaq Mokhtar, Azman Ab Rahman, Hishomudin Ahmad, Norzulaili Mohd Ghazali & Nur Fatin Halil. Pelantikan Mufti Wanita Di Malaysia: Analisis Pandangan Jabatan Mufti. Journal of Fatwa Management and Research. Vol. 9 No. 1 (2017). Penerbit: INFAD, USIM. ISSN: 2232-1047 / eISSN: 0127-8886. (Indexed by Google Scholar & MyJurnal) Link: http://myjms.mohe.gov.my/index.php/infad/issue/view/258

38. Siti Nurunnajwa Shamsudin, Irwan Mohd Subri & Nuradli Ridzwan Shah Mohd Dali. Penerimaan Media Atas Talian Sebagai Medium Penyampaian Fatwa dalam Kalangan Masyarakat Muslim Selangor: Satu Tinjauan Awal. Journal of Fatwa Management and Research. Vol. 10 No. 1 (2017). Penerbit: INFAD, USIM. ISSN: 2232-1047 / eISSN: 0127-8886. (Indexed by Google Scholar & MyJurnal) Link: http://myjms.mohe.gov.my/index.php/infad/issue/view/289

39. Azniwati Abdul Aziz, Mohamed Akhiruddin Ibrahim, Wan Amir Nudin Wan Ishak, Sanusi Shariff, Rasmina Hasbullah & Irwan Mohd Subri. Naqli Knowledge Course-Based: An Overview Of Students’ Perception. IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education. Vol. 3 Issue. 8 (2017). Penerbit: OCERINT- International Organization Center of Academic Research. eISSN: 2411-1821. (Indexed by Google Scholar, OpenAIRE, Microsoft Academic, ResearchBib Academic Resource Index, Index Copernicus, Scilit Database & Researchgate) Link: http://ijaedu.ocerintjournals.org/download/article-file/337943

40. Mohamed Akhiruddin Ibrahim, Azniwati Abdul Aziz, Wan Amir Nudin Wan Ishak, Sanusi Shariff, Rasmina Hasbullah & Irwan Mohd Subri. Naqli Knowledge Course-Based: An Overview Of Students’ Perception. IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences. Vol. 3 Issue. 8 August (2017). Penerbit: OCERINT- International Organization Center of Academic Research. eISSN: 2411-183X. (Indexed by Google Scholar, OpenAIRE, Microsoft Academic, ResearchBib Academic Resource Index, Scilit Database & Researchgate) Link: http://ijasos.ocerintjournals.org/download/article-file/343818

41. Azniwati Bt Abdul Aziz, Rasmina Bt Hasbullah, Wan Amir Nudin Bin Wan Ishak, Sanusi Bin Shariff, Mohamed Akhiruddin Ibrahim & Irwan Mohd Subri. Penerapan Naqli Dan Aqli: Kajian Terhadap Kurikulum Program Tamhidi Syariah Dan Undang-Undang. Journal of Islamic, Social, Economics and Development. Vol. 2 Issue. 6 (2017). Penerbit: Global Academic Exxelence. eISSN: 0128-1755. (Indexed by MyJurnal) Link: http://www.jised.com/PDF/JISED-2017-06-12-32.pdf

42. Yasmin Hanani Mohd Safiani, Abdul Manan Ismail, Zahari Mahad Musa, Muhammad Nizam, Awang, Ahmad Zaki Salleh, Irwan Mohd Subri, Syed Salim Syed Shamsuddin, Lukmanul Hakim Hj Hanafi, Siti Nor Hafidza Razali. Kajian Uruf Sebagai Justifikasi Penerimaan Dalam Tanah Adat: Satu Analisa Fiqh. Malaysian Journal of Syariah and Law (MJSL). Vol. 5. No. 1 (2017). Penerbit: FSU, USIM. eISSN: 2590-4396. (Indexed by MyJurnal) Link: http://mjsl.usim.edu.my/index.php/jurnalmjsl/article/view/49

2018


43. Mohd Mahyeddin Mohd Salleh & Irwan Mohd Subri. Analisis Fatwa Mengenai Produk Bone China Dan Solusi Halal. Jurnal Ulum Islamiyyah. Vol. 23, (April) 2018. Penerbit: USIM. ISSN: 1675-5936. eISSN: 2289-4799. Ms75-88. (Indexed by MyCite, Islamicus, Islamic World Science Citation Database (ISC) and Asean Citation Index) Link: http://uijournal.usim.edu.my/index.php/current-issue/vol-23-september-2017/278-analisis-fatwa-mengenai-produk-bone-china-dan-solusi-halal

44. Mohd Mahyeddin Mohd Salleh & Irwan Mohd Subri. Pemanfaatan Tanduk Rusa Baldu Untuk Tujuan Perubatan Menurut Perspektif Halal dan Haram. Jurnal Sains Insani. Vol. 3, No. 2, 2018. Penerbit: Pusat Pengajian Teras, USIM. eISSN: 0127-7871. Ms60-67. (Indexed by Google Scholar, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) and MyJurnal) Link: http://myjms.mohe.gov.my/index.php/jsi/article/view/3983

45. Shittu Bilal Yusuf, Nik Rahim Nik Wajis, Irwan Mohd Subri, Alawiye Abdulmumin Abdurrazzaq. Tatbiq al-Mirath al-Sharciyy Badalan Min Nizam al-Mirath al-cUrfiyy: Bilad Yurba al-Nijiriyyah Anmuzdhajan. Malaysian Journal of Syariah and Law (MJSL). Vol. 8, No. 2, 2018. Penerbit: Faculty of Syariah and Law, USIM. eISSN: 2590-4396. ISSN: 1985-7454. Ms107-118. (Indexed by Google Scholar, Academic Recources Index, MyJurnal, Clarivate Analytics & Publons) Link: http://mjsl.usim.edu.my/index.php/jurnalmjsl/article/view/86/100

46. Miziazam Yahya, Mansor Sulaiman, Irwan Mohd Subri & Muhd Nasiruddin Asman. Bentuk Penerimaan Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Oleh Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang. Perdana International Journal of Academic Research. Vol 3 No 1 (2018): Perdana: December Issue. Penerbit: Usuli Faqih Research Centre. eISSN: 2289-9944. Ms16-25. (Indexed by Google Scholar and MyJurnal)

47. Muhammad Najib Abd Wakil, Azman Ab Rahman, Syed Mohd Najib Syed Omar, Hasnizam Hashim, Zahari Mahad Musa, Irwan Mohd Subri, Mursyid Junaidi Mohd Faisal Yeap. Kutipan Zakat di Negeri Lain oleh Ejen dan Amil Tidak Bertauliah Menurut Syarak. Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa. Special Issue - (SeFPIA) 2018. 2018. Penerbit: INFAD, USIM. ISSN: 2232-1047. Ms16-30. Link: http://jfatwa.usim.edu.my/index.php/jfatwa/article/view/124

48. Nur Zaireena Zainal, Jameela Satar, Irwan Mohd Subri, Muhammad Nasiruddin Asman. Porcine Based Anticoagulant in Pregnancy Revisited: Analysis and Discussion of National Fatwa in Aligned with Istihalah Fiqh Concept in Clinical Practice. Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa. Special Issue - (SeFPIA) 2018. 2018. Penerbit: INFAD, USIM. ISSN: 2232-1047. Ms549-563. Link: http://jfatwa.usim.edu.my/index.php/jfatwa/article/view/191

2019


49. Zizi Azlinda Mohd Yusof, Irwan Mohd Subri, Nur Zaireena Zainal. The Application Of Porcine Based Medicine In Pregnancy And Puerperium As Preventive Medicine From Maqasid Shariah: A Literature Review. Al-Qanatir International Journal of Islamic Studies. Vol 13 No 2 (2019): al-Qanatir: Special Edition (SPIKESS 2018). Penerbit: Usuli Faqih Research Centre. eISSN: 2289-9944. Ms16-25. (Indexed by Google Scholar, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) and MyJurnal)

50. Ahmad Akram Mahmad Robbi, Naimah Mohamad Nasir & Irwan Mohd Subri. Pendekatan Maslahah dalam Pemfatwaan di Malaysia: Kajian Terhadap Fatwa Terpilih. Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa. Vol 15 No 1 (2019): January Issue. Penerbit: INFAD, USIM. ISSN: 2232-1047. Ms1-21. Link: http://jfatwa.usim.edu.my/index.php/jfatwa/article/view/204

51. Hendun Abd Rahman Shah, Norfadhilah Mohd Ali, Zulkifli Hassan, Ahmad Syukran Baharuddin, Irwan Mohd Subri & Siti Robiatun Addawiyah Roslan. Penentuan Agama Kanak-Kanak Apabila Salah Seorang Ibu Bapa Memeluk Islam Menurut Perspektif Undang-Undang Dan Syariah: Kajian Kes Indira Gandhi A/P Mutho. Malaysian Journal of Syariah and Law (MJSL). Vol 7 No 2 (2019). Penerbit: FSU, USIM. eISSN: 2590-4396 / ISSN: 1985-7454. Ms27-39. Link: http://mjsl.usim.edu.my/index.php/jurnalmjsl/article/view/205

2020


52. Mohd Nasir Abdul Majid, Irwan Mohd Subri, Rafidah Hanim Mokhtar, Mohd Izwan Md Yusof, Umi Adzlin Silim & Nur Fatin Halil. Mukhannath Menurut Fiqh Dan Perubatan: Satu Kajian Literatur. Perdana International Journal of Academic Research. Vol 8 No 1 (2018): Perdana: August Issue. Penerbit: Usuli Faqih Research Centre. eISSN: 2289-9944. Ms9-19. (Indexed by Google Scholar and MyJurnal)

53. Irwan Mohd Subri. Langkah Pencegahan Pandemik Covid 19 Melalui Perintah Kawalan Pergerakan: Satu Maslahah. Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa. Vol 22 No 1 (2020): October Issue. Penerbit: INFAD, USIM. ISSN: 2232-1047. Ms65-78. Link: https://jfatwa.usim.edu.my/index.php/jfatwa/article/view/325/252

2021


54. Irwan Mohd Subri, Eyzawiah Hassan & Siti Asmat Md Arepen. Analisa Fatwa Malaysia Berkenaan Ujian Pengambilan Sampel Swab Nasofarink Dan Kerongkong Untuk Diagnosis Kes Covid 19 Ketika Puasa. Journal of Fiqhiyyat (FIQHIYYAT). Vol. 1 No. 1 (2021): Fiqhiyyat - July Issue. e-ISSN: 2805-4679. Ms39-52. Link artikel: https://www.fiqhiyyat.com/index.php/fiqhiyyat/article/view/1/4

55. Abdul Manan Ismail, Mushaddad Hasbullah, Irwan Mohd Subri, Lukman Abdul Mutalibi, Mohd Soberi Awang & Shahirah Hafiz Mohd Tahir Naeem. Fiqh Awlawiyyat Dalam Fatwa Berkaitan Covid-19: Analisis Fatwa Terpilih. Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies. Vol. 23. No. 1. July Issue (2021). eISSN: 2289-9944. Ms1-21. (Indexed in MyCite, Google Scholar, MyJurnal and Directory of Research Journals Indexing (DRJI). Link artikel: https://al-qanatir.com/aq/article/view/303/197

56. Irwan Mohd Subri, Mohd Hapiz Mahaiyadin, Suhazeli Abdullah & Hasanah Abd Khafidz. Pengetahuan Dan Penerimaan Masyarakat Islam di Malaysia Terhadap Vaksin COVID-19. Ulum Islamiyyah The Malaysian Journal Of Islamic Sciences. August 2021. Vol. 33 No. 2 (2021). eISSN: 2289-4799. Ms49-68. (Indexed in MyCite, ACI, ISC, Index Islamicus, EBSCO, CrossRef, Google Scholar & USIM Research Repository). Link: https://uijournal.usim.edu.my/index.php/uij/article/view/384/234

57. Irwan Mohd Subri & Nur Sarah binti Tajul Urus. Writing Tips on Prime and Social Media and Their Needs in The Development of The Knowledge-Savvy Generation. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. Dec 2021. Vol. 11, No. 12. Pg 1941-1947. (Indexed in Google Scholar). Link: https://hrmars.com/papers/detail/IJARBSS/11910/Writing-Tips-on-Prime-and-Social-Media-and-Their-Needs-in-The-Development-of-The-Knowledge-Savvy-Generation : 2

2022


58. Irwan Mohd Subri & Nurrul Hasiefah Rohmanan. Analisis Wujuh Al-Istidlal Berkaitan Dalil Solat Duduk Untuk Orang Yang Keuzuran Syarie. Journal of Fiqhiyyat (FIQHIYYAT). Jan 2022. Vol. 2. No. 1. MS 29-37. (Indexed in Google Scholar & MyJurnal). Penerbit: Akademi Fiqh Islami Malaysia (AFHAM). e-ISSN: 2805-4679. Link artikel: https://fiqhiyyat.com/index.php/fiqhiyyat/article/view/14/14

59. Ahmad Akram Mahmad Robbi & Irwan Mohd Subri. 2022. Analisis Aurat Atlet Muslim Di Temasya Olimpik 2020: Kajian Menurut Perspektif Fiqh Islami. Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa. Vol 27 No 1 (2022): January Issue. Penerbit: IFFAH, USIM. ISSN: 2232-1047. (Indexed in MyCite, Google Scholar & USIM Research Repository). Ms31-49. Link artikel: https://jfatwa.usim.edu.my/index.php/jfatwa/article/view/430/373

60. Wan Suryani, Irwan Mohd Subri, Ahmad Rafiki, Fitriani Tobing, Sutan Emir Hidayat. 2022. Overview of Halal Cosmetics in a Decade: A Bibliometric Analysis. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics). Vol 14 No 1. Jan-Jun 2022. Penerbit: Faculty of Shariah and Law, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. eISSN: 2407-8654. (Indexed in Sinta 2 (Indonesia). Ms129-154. Link artikel: https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/23361

61. Ahmad Akram Mahmad Robbi, Mohamad Faiq Mohamad Sharin & Irwan Mohd Subri. Analisis ‘Illah Hukum Terhadap Hadis Perubatan Nabawī Berkaitan Habbatussauda, Madu, Susu Berserta Air Kencing Unta. Journal of Hadith Studies. Vol 7. No. 1 (June 2022). Penerbit: Ulum Hadith Research Centre & Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, USIM. Ms32-40. Link artikel: https://journalofhadith.usim.edu.my/index.php/johs/article/view/168

62. Irwan Mohd Subri, Mohd Hapiz Mahaiyadin, Jasni Sulong, Zulfaqar Mamat. Hukum Membongkar Kubur Dan Memindahkan Mayat Kerana Keperluan. Journal of Fiqhiyyat (FIQHIYYAT). Jan 2022. Vol. 3. No. 1. MS 41-53. (Indexed in Google Scholar & MyJurnal). Penerbit: Akademi Fiqh Islami Malaysia (AFHAM). e-ISSN: 2805-4679. Link artikel: https://fiqhiyyat.com/index.php/fiqhiyyat/article/view/27

63. Irwan Mohd Subri. Al-Ijma‘ Wa Ishkaliyyat al-Taghayyur. Journal of Ifta and Islamic Heritage. Jan 2022. Vol. 1. No. 2. MS 1-16. (Indexed in Google Scholar & MyJurnal). Penerbit: Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. e-ISSN: 2948-3689. Link artikel: https://ejournal.muftiwp.gov.my/index.php/jiftah/article/view/26/12

64. Zizi Azlinda Mohd Yusof, Nur Zaireena Zainal & Irwan Mohd Subri. Fatwa Analysis Between National And International Fatwa Institutions On Low Molecular Weight Heparin (LMWH) As Thromboprophylaxis During Pregnancy Following Covid-19 Diagnosis. Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies. Vol. 27. No. 2. (2022). eISSN: 2289-9944. Ms228-245. (Indexed in MyCite, Google Scholar, MyJurnal and Directory of Research Journals Indexing (DRJI). Link artikel: https://al-qanatir.com/aq/article/view/550

2023


65. Ahmad Tarmizi Mahmud, Irwan Mohd Subri & Mohd Nasir Abdul Majid. 2023. Analisis Aplikasi Kaedah-Kaedah Fiqh Dalam Kertas Kajian Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Berkaitan Isu Pandemik COVID-19: Satu Sorotan Literatur. Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa. Vol 28 No 2 (2023): May Issue. Penerbit: IFFAH, USIM. eISSN: 0127-8886. (Indexed in MyCite, Google Scholar & USIM Research Repository). Ms104-122. Link artikel: https://jfatwa.usim.edu.my/index.php/jfatwa/article/view/512

66. Mohd Azhar Abdullah, Irwan Mohd Subri, Muhammad Lukman Ibrahim & Muhammad Amiri Abdul Ghani. 2023. Isu Pengantin Lelaki Memakai Inai di Jari: Analisis Berdasarkan Mazhab Syafii dan Fatwa di Malaysia. RABBANICA – Journal of Revealed Knowledge. Vol 4 No 1 (2023): May Issue. Penerbit: Kolej Universiti Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS). eISSN: 2756-7893. (Indexed in Malaysian Citation Centre (MyJurnal), Google Scholar, UDL Edge, International Scientific Indexing (ISI) and PKP Index). Ms104-122. Link artikel: https://ejournals.kias.edu.my/index.php/rabbanica/article/view/265

67. Irwan Mohd Subri, Mohd Hapiz Mahaiyadin, Andi Mohamad Zulfauzan Muhamad & Muhamad Nasiruddin Asman. 2023. Persepsi Urusetia Terhadap Maknyah Dalam Kem Ibadah. Journal of Islamic Dakwah (al-Hikmah). Vol. 15. No. 1 (2023). Penerbit: Research Centre for Dakwah and Leadership, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia. eISSN: 2462-1242. (Indexed in Google Scholar, DRJI, UDL Edge Beta and UKM Journal Article Repository). Ms66-77. Link artikel: https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/500

2024


68. Muhamad Firdaus Alias, Rini Rahman, Mohd Hapiz Mahaiyadin, Ahmad Rivauzi, Irwan Mohd Subri, Wirdati & Sulaiman. 2024. Implementation of Cooperative Script Model in Teaching Islamic Education in Elementary School. International Journal of Multidisciplinary Research of Higher Education (IJMURHICA). Vol 7 No 1 (2024). Penerbit: Universitas Negeri Padang, Indonesia. eISSN: 2622-741X. (Indexed in Google Scholar, Moraref, Garuda, Crossref, Dimensions). Ms13-24. Link artikel: http://ijmurhica.ppj.unp.ac.id/index.php/ijmurhica/article/view/167

69. Ahmad Tarmizi Mahmud, Irwan Mohd Subri & Mohd Nasir Abdul Majid. Aplikasi Kaedah Fiqh Lā Yunkar Taghayyur Al-Aḥkām Bi Taghayyur Al-Azmān: Analisis Garis Panduan Tatacara Pengurusan Jenazah Orang Islam Yang Dijangkiti Covid-19. Jurnal Ulum Islamiyyah. Vol. 36. Issue 1. (April) 2024. Penerbit: USIM. ISSN: 1675-5936. eISSN: 2289-4799. Ms35-45. (Indexed by MyCite, Islamicus, Islamic World Science Citation Database (ISC) and Asean Citation Index). Link: https://uijournal.usim.edu.my/index.php/uij/article/view/537

Tiada ulasan

ERROR 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage