Pembentang / Presenter


Pembentang / Presenter

2003

1. Irwan Mohd Subri. Ke Arah Fiqh Yang Berakhlak. Diskusi Syariah dan Undang-Undang Siri 1 2003. 31 Mac 2003. Penganjur: FSU, USIM. Tempat: USIM. 

2. Irwan Mohd Subri. Etika Kedoktoran Dari Perspektif Islam Dan Perubatan Konvensional. Seminar Kebangsaan Fiqh Semasa 2003. 24-25 Sep 2003. Penganjur: Jabatan Syariah, FPI, UKM. Tempat: KUIS. 

3. Irwan Mohd Subri. Pengajian Usul Fiqh Berdasarkan Kajian Kes. Seminar Kebangsaan Memperkasakan Sistem Pendidikan. 19-21 Okt 2003. Penganjur: UTM. Tempat: Pan Pacific Hotel, JB. 

4. Irwan Mohd Subri. Kaedah Kajian Kes Dalam Pengajaran Usul Fiqh. Wacana Pendidikan Islam Siri 3. 16 Oktober 2003. Penganjur: UKM. Tempat: Hotel Royal Adelphi, Seremban.

2004

5. Irwan Mohd Subri. Al-Taw'iyat al-Qanuniyyah Wa Atharuha Fi al-Hadd Min Zahirat al-Talaq Fi al-Mujtama' al-Maliziyy. Mu'tamar Zahirat al-Talaq: al-Asbab – al-Athar – al-Ilaj. 21-22 April 2004. Penganjur: Universiti Sharjah, UAE. Tempat: Universiti Sharjah, UAE. 

6. Irwan Mohd Subri. Fiqh al-Waqi' Dalam Ijtihad. Seminar Kebangsaan Usul Fiqh 2004 (SUFI 04). 14-15 Dis 2004. Penganjur: FSU, USIM. Tempat: ESSET, Bangi. 

7. Irwan Mohd Subri. Langkah Pencegahan SARS: Satu Maslahah. Diskusi Syariah dan Undang-Undang Siri 4 2004. 27 Dis 2004. Penganjur: FSU, USIM. Tempat: USIM.

2005

8. Irwan Mohd Subri. Mengharmonisasikan Undang-Undang Syariah Dan Sivil Melalui Pengajaran Usul Fiqh: Satu Pendekatan Dalam Perbahasan Dalalat Al-Alfaz. International Conference on Harmonisation of Shariah and Civil Law 2005. 29-30 Jun 2005. Penganjur: UIAM. Tempat: Pan Pacific Hotel, KL. 

9. Irwan Mohd Subri. Ulasan Buku "Jika sudah Habis Jodoh". Program Bicara Buku Sempena Minggua Penyelidikan dan Penerbitan Fakulti Pengajian Islam UKM. 10 Ogos 2005. Penganjur: Jab. Syariah, FPI, UKM. Tempat: UKM.

2008

10. Irwan Mohd Subri. Ahamiyyat Mura'at al-Ahwal Fi al-Ifta’: Dirasah Tahliliyyah Tatbiqiyyah Fi Daw’ Waqi' al-Ifta’ al-Mu'asir. International Conference on Ijtihad and Ifta’ In The 21st Century. 12-14 Ogos 2008. Penganjur: IRKHS, UIAM. Tempat: UIAM. 

11. Irwan Mohd Subri & Mohd Hapiz Mahaiyadin. Fiqh Ahwal: Kepentingannya Dalam Fatwa. Seminar Fiqh & Pemikiran Islam Lestari. 29-30 Oktober 2008. Penganjur: Bahagian Pengajian Islam, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusian, USM & JAKIM. Tempat: USM. 

12. Irwan Mohd Subri. Al-Ahkam al-Shar'iyyah Wa Ishkaliyyat al-Thabat Wa al-Taghayyur. Kolokium Siswazah Pengajian Islam Peringkat Kebangsaan 2008. 30-31 Disember 2008. Penganjur: FPI, UKM. Tempat: UKM.

2009

13. Irwan Mohd Subri. Al-I'tikaf Wa Salat Sunnat Tahiyyat al-Masjid Fi Surau: Dirasah Wa Tahlil Qarar Lajnat al-Fatwa Bi al-Wilayat al-Fidraliyyah. International Conference On Research In Islamic Laws (ICRIL 09). 15-16 Julai 2009. Penganjur: Akademi Pengajian Islam, UM. Tempat: UM. 

14. Irwan Mohd Subri. Fatawa al-Muc'amalat al-Mutaghayirah Fi Maliziya: Dirasah An Fatwa ASN Wa ASB Inda Lajnat al-Fatwa al-Wataniyyah. Seminar Muamalat, Ekonomi Dan Kewangan Islam Peringkat Antarabangsa 2009 (SMEKI ‘09). 20-21 Oktober 2009. Penganjur: Jab. Syariah, FPI, UKM. Tempat: Hotel Equotorial, Bangi. 

2010

15. Hasanah Abd Khafidz & Irwan Mohd Subri. Hubungan Antara Teori Perubahan Hukum Dan Zakat Produktif Di Malaysia. The 4th ISDEV International Islamic Development Management Conference (IDMAC 10): Zakat Transformation: From Subsistence To Productive Zakat. 21-22 Disember 2010. Penganjur: ISDEV, USM, Pulau Pinang. Tempat: USM, Pulau Pinang. 

2011

16. Hasanah Abd Khafidz & Irwan Mohd Subri. Nilai Kemanusiaan Dalam Sistem Agihan Zakat: Kajian Ke Atas Pelaksanaan Agihan Zakat Untuk Ibn Al-Sabil. International Conference on Humanities 2011. 14-16 Jun 2011. Penganjur: Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, USM, Pulau Pinang. Tempat: Hotel Royalpark, Batu Feringgi, Pulau Pinang. 

17. Irwan Mohd Subri. Ta'amul al-Shaykh al-Qaradawiyy Ma'a al-Nusus al-Shar'iyyah Fi Taghyir al-Fatawa Mura'iyan Li Taghayyur al-Zaman. Diskusi Syariah dan Undang-Undang 2011. 21 April 2011. Penganjur: FSU, USIM. Tempat: FSU, USIM. 

18. Irwan Mohd Subri. Mut Ijtihad: Teori Dan Konsep. Bengkel Perbincangan Pakar "Mut Ijtihad". 1 Julai 2011. Penganjur: Penyelidikan: Model Latihan Ijtihad Bagi Pelajar Bidang Syariah Di Universiti Sains Islam Malaysia (Kod: PPP/FSU-03-12611). Tempat: FSU, USIM. 

19. Irwan Mohd Subri & Nursilah Ahmad. Kreativiti Dalam Pengajaran Bidang Syariah Di Institusi Pengajian Tinggi. Kongres Pengajaran & Pembelajaran UKM 2011. 17-20 Disember 2011. Penganjur: Pusat Pengembangan Akademik, UKM. Tempat: Hotel Vistana, Pulau Pinang.

2012

20. Irwan Mohd Subri & Hasanah Abd Khafidz. Perubahan Fatwa: Antara Fiqh dan Undang-Undang. 2nd International Seminar On Syariah And Common Law 2012 (ISCOL 2012). 7 Mac 2012. Penganjur: FSU, USIM. Tempat: FSU, USIM. 

2013

21. Irwan Mohd Subri. Tahqiq al-Manat Dan Aplikasinya Pada Zaman Moden. International Seminar on Usul Fiqh 2013 (i-SUFI 2013). 23-24 Oktober 2013. Penganjur: FSU, USIM. Tempat: FSU, USIM.  

22. Azman Ab Rahman, Irwan Mohd Subri & Siti Martiah Anwar. Pembinaan Model Bersepadu Pembangunan Amil Zakat Fitrah Di Malaysia. Seminar Hasil Penyelidikan Sektor Pengajian Tinggi Kali Ketiga. 2-3 Julai 2013. Penganjur: KPT & UUM. Tempat: Hotel EDC, UUM.

2014

23. Irwan Mohd Subri, Hasanah Abd Khafidz, Muhammad Aunurrochim Mas'ad, Nurul Aini Muhamed & Siti Nurunnajwa Shamsudin. Qanun al-Khidmat al-Maliyyah al-Islamiyyah 2013 Wa Dawruhu Fi Tashji' al-Tamwil al-Islamiyy Fi Maliziya. International Conference on Islamic Finance. 5-6 November 2014. Penganjur: Sharjah Islamic Center for Studies and Research, Sharjah University. Tempat: Sharjah University, UAE. 

24. Mohd Mahyeddin Mohd Saleh, Irwan Mohd Subri, Mustafa ‘Afifi Abdul Halim & Nisar Mohammad Ahmad. Tanning (Dibagh) And Its Modern Application. International Halal Conference (INHAC 2014). 17-18 November 2014. Penganjur: Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS), Universiti Teknologi MARA (UiTM), Shah Alam, Selangor. Tempat: Double Tree by Hilton Hotel, Istanbul, Turki.  

2017

25. Irwan Mohd Subri, Mohd Azhar Ibrahim Residi & Mohd Nur Adzam Rasdi. Fiqh Banjir Dan Peranannya Dalam Dakwah. 3rd International Seminar on Da’wah 2017. 21 November 2017. Penganjur: Jabatan Dakwah, Fakulti Pengajian Islam, UKM. Tempat: UKM Graduate Centre, Bangi.


Tiada ulasan

Catat Ulasan

ERROR 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage