Buku Terbaru!!!


01 November 2010

Buku Terbaru!!!

Ini adalah buku terbaru yang UF dan kawan-kawan sepensyarah hasilkan. Baru siap dan sampai ke USIM 1 November 2010. UF target agar buku ni dapat siap sebelum Seminar Syariah dan Undang-Undang (SYUK) 2010 yang akan berlangsung 2-3 November 2010. Bolehlah promosi dan jual masa seminar berlangsung.

Buku ini mengandungi enam bab yang terdiri daripada tajuk-tajuk berikut:
- Konsep Pelaburan Wang Zakat Dan Kepentingannya.
- Pandangan Al-Quran Terhadap Pelaburan Dan Kaitannya Dengan Wang Zakat.
- Pandangan Hadis Terhadap Pelaburan Dan Kaitannya Dengan Wang Zakat.
- Hukum Pelaburan Wang Zakat.
- Garis Panduan Pelaburan Wang Zakat.
- Keuntungan Dan Kerugian Dalam Pelaburan Wang Zakat.

Sinopsis Buku:

Buku ini memfokuskan perbincangan tentang pelaburan wang zakat menurut perspektif fiqh dari segi konsep, bentuk dan hukumnya. Ia turut membincangkan ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW secara langsung atau tidak yang berkaitan isu pelaburan serta kepentingannya daripada perspektif Islam. Tafsiran-tafsiran para ulama terhadap ayat dan hadis tersebut dikaitkan pula dengan pelaburan yang melibatkan wang zakat. Buku ini juga membincangkan garis panduan dan syarat secara terperinci yang perlu diikuti oleh pusat-pusat zakat sekiranya ingin melaburkan wang zakat. Turut disentuh ialah perbincangan mengenai isu keuntungan dan kerugian sekiranya wang zakat dilaburkan. Buku ini boleh menjadi panduan kepada pusat-pusat zakat terutamanya di Malaysia dalam pelaburan wang zakat, seterusnya mempertingkatkan sistem pengurusan zakat di negara ini. Ia juga diharapkan dapat memberi gambaran kepada masyarakat awam tentang konsep pelaburan wang zakat. Kefahaman ini penting agar tidak berlaku salah faham terhadap baitulmal ataupun pusat zakat dalam merancang dan mengagihkan zakat secara telus, amanah dan adil“.

1 ulasan

ERROR 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage