Hukum Takzir Bukan Hukum Syarak?


02 Mei 2024

Hukum Takzir Bukan Hukum Syarak?Katanya; hanya hukum hudud dan qisas adalah hukum Syarak, manakala hukum takzir bukan hukum Syarak. 

Sebelum kita kata ya atau tidak pada penyataan di atas, mari kita lihat point-point di bawah:

Al-Barkatiyy, al-Jurjaniyy dan Al-Ma‘bariyy mendefinisikan fiqh sebagai:

العلم بالأحكام الشرعية العملية المُكْتَسَبُ من أدلَّتها التفصيلية

Maksudnya, "Mengetahui hukum hakam Syarak amali (berbentuk perbuatan mukallaf) yang dihasilkan daripada dalil-dalil terperinci".

Dalil-dalil tafsili (terperinci) adalah al-Quran dan sunnah (hadis).

Namun imam Zakariyya al-Ansariyy ketika mendefinisikan fiqh, beliau menambah:

العلم بالأحكام من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وَسَائِرِ الْأَدِلَّةِ الْمَعْرُوفَةِ

Maksudnya, “(Fiqh ialah) mengetahui hukum hakam daripada al-Quran, sunnah, ijmak, qiyas dan semua dalil-dalil yang diketahui”.

Menurut imam Zakariyya al-Ansariyy, penentuan hukum hakam Syarak bukan setakat berdasarkan al-Quran dan sunnah (hadis) sahaja, bahhkan boleh berdasarkan sumber dalil lain seperti ijmak, qiyas, maslahah mursalah, uruf dan lain-lain yang dipelajari dalam ilmu Usul Fiqh.

Imam Mayyarah al-Fasiyy mendefnisikan fatwa sebagai:

الفتوى هي الإخبارُ بالحكمِ الشرعي من غيرِ إلزامٍ

Maksudnya, "Fatwa ialah pemberitahuan hukum Syarak yang tidak mengikat".

al-Zaybariyy pula mendefnisikan fatwa sebagai:

هي حكم الشرع الذي يخبر عنه المفتي بإفتائه

Maksudnya, "(Fatwa) ialah hukum Syarak yang diberitahu oleh mufti melalui pemfatwaannya".

Ibnu Farhun mendefnisikan al-qada' (kehakiman Syarie) sebagai:

الْإِخْبَارُ عَنْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ عَلَى سَبِيلِ الْإِلْزَامِ

Maksudnya, "Pemberitahuan tentang hukum Syarak yang sifatnya mengikat".

Maksud perkataan fiqh secara umum, perkataan fatwa dan perkataan al-qada' dikaitkan hubungannya dengan hukum Syarak iaitu hukum hakam yang dirumuskan berdasarkan dalil-dalil hukum.  Apabila ia dirumuskan oleh mujtahid sama ada beliau adalah mufti aau qadi, maka ia dianggap sebagai hukum fiqh yang dinisbahkan kepada Syarak. Kenapa? Hal ini kerana ia berdasarkan dalil-dalil yang diiktiraf Syarak.

Hukum hakam Syarak ini ada yang tidak boleh berubah (mengikut zaman atau tempat atau keadaan) kerana ia berdasarkan dalil-dalil qat'iyy dalalah dan ada hukum hakam Syarak yang boleh berubah kerana ia berdasarkan dalil-dalil zanniyy dalalah. Kedua-dua jenis hukum ini tetap dinamakan hukum Syarak (Rujuk perincian dalam kitab al-Wajiz Fi Usul al-Fiqh).

Hukum takzir dbincangkan dalam bab al-jinayat (jenayah). Takzir

didefinisikan sebagai:

عقوبة غير محددة من قبل الشارع، بل هي متروكة لرأي الحاكم

Maksudnya, "Hukuman yang tidak ditentukan jenisnya oleh Syarak, bahkan ia terpulang kepada padangan pemerintah" (Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha & 'Aliyy al-Sharbajiyy, 1992).

Memandangkan jenis hukuman takzir boleh ditentukan oleh pemerintah, kebiasaanya ia berdasarkan maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah salah satu dalil usuli yang digunapakai oleh mujtahid (mufti/hakim) dalam penentuan hukum. Dalam prinsip Syariat Islam, apa-apa jenis maslahah mursalah jika ia telah dirumuskan sebagai fatwa atau keputusan hakim, maka ia adalah hukum Syarak.

Penentuan apa-apa jenis hukuman di Malaysia berpuncakuasakan undang-undang yang berkuatkuasa di negara ini sama ada undang-undang sivil atau undang-undang Islam negeri. Jika pihak berkuasa undang-undang Islam negeri membuat sesuatu undang-undang dan diputuskan oleh Hakim Syarie, maka ia juga adalah hukum Syarak. Adakah ia boleh berubah? Ya, jika ia adalah berdasarkan dalil zanniy dalalah atau maslahah mursalah.

Kesimpulannya, hukum hudud adalah hukum Syarak, qisas adalah hukum Syarak dan takzir juga adalah hukum Syarak.

Rujukan

Abd al-Karim Zaydan. 2001. al-Wajiz Fi Usul al-Fiqh. Beirut: Mu'assasat al-Risalah Nashirun.

Al-Barkatiyy, Muhammad ‘Amim al-Ihsan al-Mujaddadiyy. 2003. Al-Ta‘rifat al-Fiqhiyyah. T.tp: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ibnu Farhun. 1986. Tabsirat al-Hukkam Fi Usul al-Aqdiyah Wa Manahij al-Ahkam. T.tp: Maktabat al-Kulliyyat al-Azhariyyah.

al-Jurjaniyy, ‘Aliyy bin Muhammad bin ‘Aliyy al-Zayn al-Sharif. 1983. Al-Ta‘rifat. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Ma‘bariyy, Zayn al-Din Ahmad bin ‘Abd al-’Aziz bin Zayn al-Din bin ‘Aliyy bin Ahmad al-Malibariyy al-Hindiyy. T.th. Fath al-Mu‘in Bi Sharh Qurrat al-’Ayn Bi Muhimmat al-Din. T.tp: Dar Ibn Hazm.

Mayyarah al-Fasiyy. 2000. Sharh Mayyarah al-Fasiyy 'Ala Tuhfat al-Hukkam Fi Nukat al-'Uqud Wa al-Ahkam. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha & 'Aliyy al-Sharbajiyy, 1992. al-Fiqh al-Manhajiyy 'Ala Madhhab al-Imam al-Shafi'iyy. T.tp: Dar al-Qalam Li al-Tiba'ah Wa al-Nashr Wa al-Tawzi'.

Zakariyya al-Ansariyy, Zayn al-Din Abu Yahya al-Sanikiyy. 1994. Fath al-Wahhab Bi Sharh Manhaj al-Tullab. T.tp: Dar al-Fikr Li al-Tiba‘ah Wa al-Nashr.

al-Zaybariyy, 'Amir Sa'id. 1995. Mabahith Fi Ahkam al-Fatwa. Beirut: Dar Ibn Hazm.

Tiada ulasan

Catat Ulasan

ERROR 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage